O fundacji

Historia fundacji

Zapraszamy do zapoznania się z historią Fundacji ORLEN, jej misją oraz celami, które staramy się realizować wraz z naszym fundatorem – ORLEN S.A.

Poprzednie nazwy

Poprzedniczką Fundacji ORLEN była powołana w 1997 roku Fundacja Petrochemia Dzieciom, która została utworzona w celu niesienia pomocy dzieciom wymagającym specjalistycznej opieki medycznej oraz wspierania placówek służby zdrowia zajmujących się opieką medyczną nad dziećmi. W latach 1997 – 2002 Fundacja Petrochemia Dzieciom finansowała koszty operacji, zabiegów i badań specjalistycznych, pobytu w szpitalach i sanatoriach oraz ośrodkach rehabilitacyjnych, zakupu indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, protez i innych środków zaopatrzenia medycznego. 

Fundacja została zarejestrowana 20 sierpnia 2001 roku pod nazwą Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”. W 2019 dla wzmocnienia spójności z ORLEN fundacja zmieniła nazwę na Fundacja ORLEN. ​

Fundacja ORLEN

Fundatorem Fundacji ORLEN jest ORLEN S.A. Środki otrzymywane z ORLEN są przeznaczane na cele określone w Statucie Fundacji bezpośrednio osobom, które znalazły się w potrzebie lub za pośrednictwem innych organizacji pozarządowych, społecznych, samorządowych itp. W trakcie dotychczasowej działalności Fundacja wspierała głównie osoby chore, żyjące w ubóstwie oraz wymagające opieki. 

Nasze cele

W kręgu zainteresowania Fundacji były i są przede wszystkim dzieci, zwłaszcza dzieci pozbawione naturalnej opieki rodzicielskiej. Dlatego Fundacja od swego powstania przeznacza znaczne środki na pomoc i rozwój najkorzystniejszej formy rodzicielstwa zastępczego, jaką są rodzinne domy dziecka. Fundacja organizuje i finansuje letni wypoczynek dla rodzinnych domów dziecka, pomaga im w bieżących potrzebach, a także stara się o nich pamiętać w okresie świąteczno-noworocznym. 

Pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin, przejawia się w realizacji programów stypendialnych. Fundacja daje szansę wielu młodym osobom, zwłaszcza ze środowisk wiejskich, na samorealizację, na lepsze jutro. 

Tak w przeszłości, jak i obecnie, Fundacja realizuje cele edukacyjne przez inspirację i popieranie programów związanych z bezpieczeństwem dzieci, m.in. w drodze do, i ze szkoły. Wspiera też działalność edukacyjną innych organizacji. 

Bardzo ważnym fragmentem działań Fundacji – w całym okresie jej istnienia – są działania na rzecz chorych, a przede wszystkim chorych dzieci. To właśnie na ich potrzeby, tych doświadczonych okrutnie przez los osób, Zarząd Fundacji najczęściej przyznaje darowizny. Fundacja często pomaga też szpitalom, hospicjom, organizacjom działającym na rzecz dzieci chorych, wymagających rehabilitacji, przyznając im darowizny na cele leczenia i rehabilitacji dzieci.

Dziedzictwo kulturowe

W miarę możliwości i zgłaszanych potrzeb, Fundacja wspiera działania związane z dziedzictwem kulturalnym oraz krzewieniem tradycji narodowej. Wyrazem realizacji tego ważnego celu statutowego jest udział w renowacji zabytków, finansowanie wycieczek szkolnych do miejsc ważnych dla historii Polski, uroczystości rocznicowych, upamiętnianie osób, które zapisały się dobrze w historii naszego narodu i świata. 

Nasz fundator – ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. ORLEN nieprzerwanie od kilku lat jest uznawany za najcenniejszą markę w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł. ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już szósty raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.