Najczęściej zadawane pytania

Program „Czuwamy! Pamiętamy!”

Program „Czuwamy! Pamiętamy!” został stworzony po to, aby przywrócić i uczcić pamięć o bohaterach regionów zamieszkałych przez uczestników akcji oraz o ważnych postaciach dla historii Polski. Owe cele mają zostać osiągnięte dzięki wspólnym działaniom podjętym przez lokalne społeczności. W ramach programu można uzyskać fundusze na upamiętnienie ważnych z perspektywy historycznej miejsc – zwłaszcza tych, które zostały przez lata zapomniane i zaniedbane. W programie nie można tworzyć nowych miejsc pamięci, można rewitalizować już istniejące. 

Miejsce pamięci to ważne historycznie miejsce dla społeczności lokalnej związane z bohaterem bądź ważnym dla niej wydarzeniem. Bohater to zarówno ktoś, kto walczył o wolność naszego kraju z bronią w ręku, jak i dzięki swojej działalności w czasie pokoju przyczynił się do rozwoju, wzrostu prestiżu naszego kraju bądź swego regionu. Wydarzeniem może być miejsce śmierci, urodzenia, działalności lub walki konkretnej osoby czy zbiorowości.

Miejsca pamięci może być upamiętnione przez umieszczenie tablicy informacyjnej, postawienie pomnika lub rewitalizację miejsca pochówku bądź śmierci. Dopuszczamy też zastosowanie innych form, które będą odpowiednio uargumentowane. Powyższe działania – oprócz waloru edukacyjnego – mają zachęcić lokalną społeczność do poznania historii miejsca zamieszkania i ważnych postaci dla regionu. Wierzymy, że dzięki poznanym faktom i historiom mieszkańcy chętniej wezmą udział w zaplanowanych działaniach, a w przyszłości otoczą opieką zrewitalizowane miejsce pamięci.

Podczas logowania należy kliknąć „odzyskaj hasło”, a następnie podać NIP. Dalsze instrukcje zostaną wysłane na główny adres mailowy podany podczas zakładania konta.

W takiej sytuacji należy napisać do nas maila na adres czuwamypamietamy@orlen.pl z prośbą o zmianę adresu mailowego. W treści maila musisz podać dane organizacji (NIP oraz pełną nazwę) oraz nowy adres mailowy. 

Tak, wszystkie dane poza NIP-em oraz nazwą organizacji należy zaktualizować niezwłocznie po zmianach. Żeby zmienić nazwę organizacji lub NIP, wyślij do nas maila ze służbowej skrzynki z prośbą o zmianę. W treści maila musisz podać poprzednią nazwę lub NIP, aktualne dane oraz dołączyć oficjalne potwierdzenie zmiany (np. nowy statut).

Wniosek o przyznanie darowizny należy na stronie: https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login. W przypadku pierwszego logowania do systemu, czyli rejestracji, należy najpierw podać numer NIP i stworzyć profil organizacji. Następnie możesz się zalogować i wybrać program, w którym chcesz złożyć wniosek.

Wnioski wysłane pocztą lub nieuzupełnione w całości nie będą brane pod uwagę. Możesz zachować w systemie szkic wniosku, a następnie do niego powrócić. Zachęcamy do spisania treści wniosku (odpowiedzi na pytania) w pliku word, a następnie przeklejania ich do formularza. Zapobiegnie to utracie danych w przypadku zakończenia sesji systemu, gdy złożenie wniosku trwa zbyt długo.

Otrzymaną darowiznę należy w całości przeznaczyć na upamiętnienie miejsca pamięci. Środki mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją usługi, zakupem materiałów i transportem.   

Nie. Zgodnie z regulaminem przyznawania darowizn Fundacji ORLEN, możesz złożyć tylko jeden wniosek w systemie. Kolejny wniosek możesz złożyć dopiero, gdy poprzedni uzyska status „odrzucony” lub „rozliczony”. Wniosek powinien dotyczyć jednego miejsca pamięci. W uzasadnionych przypadkach może być to cały kompleks, który tworzy jedno miejsce pamięci.  

Tak, dzięki wsparciu IPN organizacje mogą się kontaktować bezpośrednio z Oddziałowymi Biurami Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. 

Dzięki tej współpracy organizacje mogą między innymi:

 • uzyskać pomoc przy kwerendzie archiwalnej i potwierdzić autentyczność historii danego miejsca pamięci,
 • skonsultować projekty graficzne czy opisy na tablicach,
 • dowiedzieć się, gdzie szukać informacji odnośnie tego, kto jest właścicielem terenu, czy miejsce pamięci jest objęte jedną z form ochrony konserwatorskiej,
 • otrzymać sugestie dotyczące materiałów jakich używać podczas renowacji.

Zobacz listę biur oddziałowych.

Maksymalna kwota, o jaką można się ubiegać w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!”, wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

O środki z programu mogą się ubiegać:

 • osoby prawne, w tym między innymi:
  • jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo),
  • kościół (diecezje, parafie, organizacje kościelne),
  • szkoły, uczelnie wyższe,
  • samorządowe instytucje kultury,
  • stowarzyszenia i fundacje;
 • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje osobowość prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) takie jak np. stowarzyszenie zwykłe, czy spółdzielnia mieszkaniowa.

Program realizowany jest wyłącznie na terenie Polski.

Nie. Osoba fizyczna nie może samodzielnie ubiegać się o środki z programu. Możesz natomiast zgłosić się z pomysłem upamiętnienia miejsca pamięci do swojej gminy, biblioteki, domu kultury czy lokalnego stowarzyszenia i wspólnie złożyć wniosek o przyznanie darowizny.

We wszystkich programach grantowych Fundacji ORLEN, weryfikujemy organizacje za pomocą wyszukiwarki podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.  Jeśli organizacja figuruje jako podatnik podatku VAT czynny – należy wpisać kwoty netto, nawet jeśli organizacja jest zwolniona z podatku z konkretnego typu produktów.

W każdym przypadku przyjmujemy kryterium podmiotowe.

Jeśli posiadasz status podatnika VAT, masz obowiązek przedłożyć nam budżet w kwocie netto (bez podatku VAT). W przypadku przyznania grantu, pokrywa on jedynie koszty w kwocie netto. W razie wystąpienia konieczności uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT), podatek ten uiszczany jest ze środków własnych beneficjenta.

Nie. Zgodnie z §6 wydatki uprawnione obejmują koszty materiałów niezbędnych do realizacji zaplanowanego celu, transportu materiałów i osób oraz usług potrzebnych do realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywanych w działaniach związanych z pracami rewitalizacyjnymi miejsca pamięci. Wynagrodzenie koordynatora i księgowej do nich nie należy.

Tak, ale tylko w terminie realizacji projektu.

Tak. Opłaty skarbowe związane z projektem mogą być rozliczone ze środków darowizny.

Tak. Na druku delegacji powinny znaleźć się następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby delegowanej;
 • cel wyjazdu;
 • miejscowość;
 • godziny przybycia i odjazdu wraz z przeliczeniem zgodnym ze stawkami dla danego typu pojazdu;
 • podpis osoby delegowanej i delegującej.

Dodatkowo beneficjent powinien dołączyć zaświadczenie, które potwierdza status osoby delegowanej.

 • Fundacje i stowarzyszenia – statut oraz wyciąg z KRS.
 • Biblioteki publiczne oraz domy kultury – statut i odpis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury oraz powołanie Dyrektora.

 

 Jednostki Samorządu Terytorialnego:

 • Gmina – statut oraz zaświadczenie Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej.
 • Powiat – statut, uchwały Rady Powiatu w sprawie: wyboru Starosty oraz powołania Skarbnika.

 

 • Koło Gospodyń Wiejskich – zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR oraz statut i uchwała KGW powołująca zarząd. Proszę zwrócić uwagę na zapisy w Statucie KWG – często wymagana jest zgoda członków na zaciąganie zobowiązań powyżej konkretnej kwoty.
 • Parafia – aktualne zaświadczenia właściwego wojewody potwierdzające osobowość prawną parafii i dane osoby pełniącej funkcje organu parafii (proboszcza).
 • Diecezja – aktualne zaświadczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdzające osobowość prawną Parafii i wskazującego imiennie osobę prawnie ustanowioną Biskupem.
 • Zakon – aktualne zaświadczenia właściwego wojewody potwierdzające osobowość prawną zakonu oraz wskazującego imiennie osobę pełniącą funkcje organu kościelnej osoby prawnej.
 • Klasztor – aktualne zaświadczenia właściwego wojewody potwierdzające osobowość prawną klasztoru oraz wskazującego imiennie osobę pełniącą funkcje organu kościelnej osoby prawnej.
 • Stowarzyszenia zwykłe – wyciąg z Ewidencji (stowarzyszeń/klubów) prowadzonej przez gminę/powiat oraz statut.
 • Szkoła Podstawowa – aktualne zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora razem z pełnomocnictwem uprawniającym do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu organu prowadzącego - wydane przez prezydenta/wójta/burmistrza, statut szkoły oraz powołanie Skarbnika organu prowadzącego.
 • Szkoła Ponadpodstawowa –  aktualne zarządzenie lub uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora razem z pełnomocnictwem uprawniającym do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu organu prowadzącego - wydane przez prezydenta/wójta/burmistrza, statut szkoły oraz powołanie Skarbnika organu prowadzącego, statut szkoły oraz powołanie Skarbnika organu prowadzącego.
 • Uczelnie wyższe   akt stwierdzający wybór rektora uniwersytetu wydany przez uczelnianą komisje wyborczą oraz pełnomocnictwo wydane przez rektora (jeśli jest taka potrzeba).

    W sytuacji, gdy jest potrzeba wgrania większej liczby dokumentów, należy je scalić w jeden plik.

Tak. To warunek konieczny, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony.

Zdjęcia (5) uwiarygodniają wniosek i mogą mieć duży wpływ na podjęcie decyzji przez komisję oceniającą. Fotografie powinny pozwolić specjalistom, którzy weryfikują wniosek, ocenić skalę uszkodzeń obiektu oraz treści i symbolikę.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zgodę właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie, którego dotyczy wniosek,
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeżeli jest wymagane zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.),,
 • zezwolenie właściwego wojewody, jeżeli Wniosek dotyczy działań opisanych w art. 5 i art. 5a ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. 1933 nr 39 poz. 311 z późn. zm.).

Dopuszczamy możliwość wgrania kopii wysłanego podania o pozwolenie/zezwolenie w przypadku wydłużonego oczekiwania na odpowiedź.

Samo złożenie wniosku nie oznacza przyznania darowizny. Wniosek jest najpierw analizowany przez dwóch ekspertów z Fundacji ORLEN i Instytutu Pamięci Narodowej. Po spełnieniu kryteriów formalnych określonych w regulaminie zostaje on przedstawiony Zarządowi Fundacji. Ostateczną decyzję o przyznaniu darowizny lub jej odrzuceniu podejmuje Zarząd Fundacji ORLEN.

Lista Wniosków rozpatrzonych pozytywnie wraz ze wskazaniem Wnioskodawców zostanie opublikowana na stronie Fundacji www.fundacja.orlen.pl najpóźniej do dnia 28 czerwca 2024.

Wnioski przyjmujemy od 1 marca 2024 roku do 13 maja 2024 roku.

Lista Wniosków rozpatrzonych pozytywnie wraz ze wskazaniem Wnioskodawców zostanie opublikowana na stronie Fundacji www.fundacja.orlen.pl najpóźniej do dnia 28 czerwca 2024.

Środki będą przekazywane na bieżąco po podpisaniu umowy darowizny. Pieniądze zostaną przesłane przelewem bankowym na rachunek wskazany w umowie.

Projekt powinien być zrealizowany między 1 lipca 2024 r. a 30 kwietnia 2025 r. W treści wniosku mogą Państwo wskazać konkretne terminy działań. Wydatkowanie środków mogą Państwo rozpocząć od dnia 1 lipca 2024 r. Nie przewidujemy możliwości refundacji kosztów.


Dodatkowo informujemy, że od wybranej w systemie daty zakończenia projektu wyznaczone są 3 miesiące na rozliczenie.

Darowizny wypłaca organizator programu – Fundacja ORLEN.

Umowa zawierana jest pomiędzy wnioskującym o darowiznę w ramach programu  a organizatorem – Fundacją ORLEN.