Najczęściej zadawane pytania

Program „Moje miejsce na Ziemi”

Celem konkursu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Konkurs prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać najbliższe otoczenie – swoje miejsce na Ziemi. W ramach konkursu wybierzemy najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit.

Jest to działanie, które przyczynia się do rozwiązania ważnego problemu społecznego oraz przynosi korzyść lub ulgę osobom, które potrzebują pomocy. Projekt złożony w konkursie grantowym „Moje miejsce na Ziemi” powinien być realizowany na rzecz najbliższego otoczenia: miejscowości, dzielnicy, osiedla, podwórka czy grupy sąsiadów tym samym angażując ich w zaplanowane działania.

Każdy projekt, którego celem jest pomoc lokalnej społeczności ma szansę na dofinansowanie w konkursie. Projekt musi jednak dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów:

 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (np. ustawienie stojaków na rowery, doposażenie klubu sportowego, dofinansowanie budowy skateparku),
 • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (np. warsztaty na temat zdrowego żywienia, ogólnodostępne treningi sportowe i konsultacje dietetyczne),
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (np. doposażenie świetlicy środowiskowej, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, inicjatywy budujące wspólnoty międzypokoleniowe),
 • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego),
 • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (np. renowacja lokalnych zabytków, upamiętnienie osoby ważnej dla mieszkańców, stworzenie muralu, mobilne biblioteki),
 • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt (np. budowa budek dla ptaków czy uli miejskich, stworzenie ogrodu społecznego),
 • podnoszenia świadomości ekologicznej na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju (np. warsztaty zero waste, murale pochłaniające smog).

 

 • Fundacje i stowarzyszenia – statut oraz wyciąg z KRS 
 • Biblioteki publiczne oraz domy kultury – statut oraz odpis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury. 
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego:
  • Gmina – statut oraz zaświadczenie gminnej/miejskiej komisji wyborczej, 
  • Powiat – statut, uchwały rady powiatu w sprawie wyboru starosty oraz powołania skarbnika
 • Koło Gospodyń Wiejskich – zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR oraz statut i uchwała KGW powołująca zarząd.
 • Parafia – aktualne zaświadczenia właściwego wojewody potwierdzające osobowość prawną parafii i dane osoby pełniącej funkcje organu parafii (proboszcza).
 • Diecezja – aktualne zaświadczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdzające osobowość prawną Parafii i wskazującego imiennie osobę prawnie ustanowioną biskupem.
 • Zakon – aktualne zaświadczenia właściwego wojewody potwierdzające osobowość prawną zakonu oraz wskazującego imiennie osobę pełniącą funkcje organu kościelnej osoby prawnej. 
 • Klasztor – aktualne zaświadczenia właściwego wojewody potwierdzające osobowość prawną klasztoru oraz wskazującego imiennie osobę pełniącą funkcje organu kościelnej osoby prawnej.
 • Stowarzyszenia zwykłe - wyciąg z ewidencji (stowarzyszeń/klubów) prowadzonej przez gminę/powiat oraz statut.
 • Szkoła podstawowa – aktualne zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora razem z pełnomocnictwem uprawniającej do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu organu prowadzącego – wydane przez prezydenta/wójta/burmistrza.
 • Szkoła ponadpodstawowa – aktualne zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora razem z pełnomocnictwem uprawniającej do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu organu prowadzącego- wydane przez prezydenta/wójta/burmistrza lub uchwała zarządu powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora razem z pełnomocnictwem uprawniającej do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu organu prowadzącego
 • Uczelnie wyższe – akt stwierdzający wybór rektora uniwersytetu wydany przez uczelnianą komisje wyborczą oraz pełnomocnictwo wydane przez rektora (jeśli jest taka potrzeba)

Przygotowanie do projektu krok po kroku:

 • Zastanów się, komu chcesz pomóc i dowiedz się jak najwięcej o problemach, z jakimi boryka się dana grupa czy społeczność. Informacji możesz szukać w Internecie, lokalnych mediach czy popytać okolicznych mieszkańców;
 • Wybierz jeden problem, którego rozwiązanie jest w zasięgu Twoich możliwości. Cel jaki sobie założysz powinien być konkretny, mierzalny, ambitny, realistyczny i określony w czasie. Pamiętaj, że musi być on odpowiedzią na wcześniej zidentyfikowany problem;
 • Korzystaj z doświadczenia innych. Zbierz informacje o podobnych inicjatywach, przeszukaj Internet;
 • Stwórz zarys harmonogramu, w którym wskażesz działanie, czas realizacji i szacunkowy budżet projektu;
 • Zaproś do współpracy inne osoby z Twojego otoczenia (np. sąsiadów) i rozdziel zadania;
 • Przygotuj plan B – zastanów się, jakie są potencjalne zagrożenia (np. powrót obostrzeń) i jakie środki zaradcze podejmiesz, jeżeli wystąpią problemy w realizacji projektu. Ten plan będzie realizowany w przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń.

Nie. Wnioskować można wyłącznie o równe kwoty, wymienione powyżej.

W formularzu musisz zawrzeć:

 • opisu projektu zawierającego w szczególności cel i rodzaj zaplanowanych działań, wskazanie grupy odbiorców i oczekiwanych rezultatów w zakresie zaspokojenia ich potrzeb;
 • kosztorys projektu według wzoru zamieszczonego w generatorze wniosków;

Ponadto we wniosku należy wskazać ewentualne przeszkody, jakie mogą wystąpić w realizacji projektu i opisać sposoby ich przeciwdziałania oraz podać przykłady, w jaki sposób projekt będzie promowany w lokalnej społeczności. 

Wniosek mogą złożyć wszystkie organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną lub jednostkę organizacyjną, która nieposiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne prowadzące działalność statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W szczególności są to:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • kluby sportowe,
 • organizacje społeczno-zawodowe rolników,
 • szkoły,
 • domy kultury,
 • świetlice,
 • jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • Koła Gospodyń Wiejskich.

Wnioskodawcą nie może być:

 • partia i organizacja polityczna lub podmiot przez nie utworzony,
 • związek zawodowy,
 • organizacja pracodawców,
 • przedsiębiorca, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej,
 • osoba fizyczna,
 • wspólnota mieszkaniowa,
 • sołectwo,
 • spółka prawa handlowego,
 • spółdzielnia socjalna,
 • spółka non-profit,
 • przedsiębiorstwo społeczne,
 • rada rodziców.

Tak. Organizacja będąca stowarzyszeniem zwykłym zarejestrowana w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w swoim powiecie może wziąć udział w konkursie.

Nie, jednak każdy kto ma pomysł na inicjatywę społeczną może skontaktować się z organizacją pozarządową działającą w najbliższym otoczeniu (np. dzielnicy lub miejscowości) lub instytucją samorządową i wspólnie z nią złożyć wniosek.

Tak. Istnieje możliwość współfinansowania projektu, o ile rozpoczyna się on najwcześniej 3 października 2022 r. a kończy najpóźniej 30 czerwca 2023 r. 

Wnioski składać można wyłącznie poprzez generator wniosków. Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać od 15.06.2023 roku do 31.07.2023 roku.

Wnioski zostaną rozpatrzone do dnia 07.09.2023 r.

Projekt, który został zaakceptowany do dofinansowania można zrealizować w terminie od 20.09.2023 roku a 30.06.2024 roku.

 

Nie, w ramach konkursu jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Samo złożenie wniosku nie oznacza przyznania grantu. Ostateczną decyzję o przyznaniu darowizny podejmuje komisja programowa. Przy ocenie wniosków pod uwagę będą brane przede wszystkim poniższe kryteria:

 • potrzeba realizacji projektu dla określonej społeczności lokalnej,
 • jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie projektem),
 • zaangażowanie lokalnej społeczności,
 • atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców,
 • działania proekologiczne.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na naszej stronie najpóźniej 3 października 2022 r. 

Umowa darowizny zawierana jest pomiędzy wnioskodawcą a organizatorem – Fundacją ORLEN.

Środki będą przekazywane po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu z Fundacją ORLEN umowy darowizny. Pieniądze zostaną przesłane przelewem bankowym na rachunek wskazany w umowie.

Środki mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu, takich jak:

 • materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych,
 • podróże, transport uczestników projektu, przewóz materiałów,
 • promocję projektu,
 • koszty administracyjne bezpośrednio związane z projektem – np. druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów,
 • wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja projektu nie jest możliwa.

Tak, musisz złożyć raport końcowy przez generator wniosków. Raport końcowy musi zawierać:

 • podsumowanie projektu w formie opisowej (według wzoru dostępnego w generatorze);
 • rozliczenie kosztów i kopie dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektu;
 • co najmniej 5 zdjęć, jeżeli projekt to umożliwia, obrazujących zrealizowany projekt, opcjonalnie materiał video (do 1,5 minuty).

Raport końcowy należy przesłać w terminie do trzech miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu.

Kategoriami budżetowymi jest pięć sekcji wyszczególnionych w budżecie, nazwanych odpowiednio:

 • materiały potrzebne do realizacji projektów,
 • podróże,
 • promocja projektu,
 • koszty administracyjne,
 • wynagrodzenie dla specjalistów.

Przenoszenie środków większych niż 20% wartości kategorii, której dotyczą środki, wymaha akceptacji fundacji. Zamiana kosztów w obrębie jednej kategorii tego nie wymaga.

Jeśli instytucja/organizacja jest podatnikiem VAT czynnym, powinna sporządzić budżet w kwotach netto. Podatek nie może zostać pokryty z kwoty darowizny.

Termin realizacji projektu, jest okresem, w którym możesz realizować zakupy finansowane z programu. Realizację projektu można rozpocząć od 3 października 2022 r.

Z kolei datą zakończenia jest termin, do którego bezwzględnie muszą zostać zrealizowane wszystkie inicjatywy związane z projektem. Oznacza to, że wszystkie faktury muszą być wystawione do daty zakończenia projektu. 

Tak, istnieje możliwość stworzenia wersji roboczej wniosku. W systemie nazwana jest ona jako „draft”.

Nie, o darowiznę z Fundacji można wnioskować wyłącznie wtedy, gdy poprzednio otrzymany grant został poprawnie rozliczony.

Wkład własny nie jest kryterium podlegającym ocenie. Nie jest on również dodatkowo punktowany.

Wręcz przeciwnie. Gorąco prosimy o przyłożenie szczególnej uwagi do tego pola, wykrycie potencjalnych zagrożeń oraz zaproponowanie jak im przeciwdziałać.

Celem pytania jest sprawdzenie, czy wnioskodawca prezentuje odpowiedzialną postawę względem realizowanej inicjatywy. Zagrożenia dotyczące realizacji projektu są jego naturalną częścią. Istotne jest czy wnioskodawca jest ich świadomy i w razie wystąpienia zagrożeń, będzie na tyle elastyczny by inicjatywę kontynuować.

Nie ma takiej możliwości. Dołączenie do wniosku budżetu stworzonego na wzorze innym niż ten wymagany przez fundację skutkuje odrzuceniem wniosku aplikacji na etapie oceny formalnej.

Tak, jeśli jest zarejestrowane w systemie ARiMR i nadano mu numer NIP. 

Ten komunikat oznacza, że złożyli Państwo wniosek w innym programie prowadzonym przez Fundację ORLEN. Zgodnie z regulaminem darowizn, nie mogą Państwo zatem złożyć kolejnego wniosku.

Formularz programu „Moje miejsce na Ziemi” zostanie Państwu udostępniony w systemie w momencie, kiedy zostanie on rozpatrzony:

 • negatywnie a na następnie odrzucony w systemie,
 • pozytywnie, przyznany, a następnie poprawnie rozliczony.