Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Obowiązujące akty prawne

Ważne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ustawie o pomocy społecznej: 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Komunikat w sprawie możliwości tworzenia przez powiat na terenie innego powiatu form pieczy zastępczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - aktualizacja na dzień 14.03.2012 r. 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004r. w sprawie rodzin zastępczych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r.  w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej
 

Poprzednie akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjno - opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001r.  w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001r. w sprawie stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej