Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Historia Fundacji
Poprzedniczką Fundacji ORLEN - DAR SERCA była powołana w 1997 roku Fundacja Petrochemia Dzieciom, która została utworzona w celu niesienia pomocy dzieciom wymagającym specjalistycznej opieki medycznej oraz wspierania placówek służby zdrowia zajmujących się opieką medyczną nad dziećmi. W latach 1997 - 2002 Fundacja Petrochemia Dzieciom finansowała koszty operacji, zabiegów i badań specjalistycznych, pobytu w szpitalach i sanatoriach oraz ośrodkach rehabilitacyjnych, zakupu indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, protez i innych środków zaopatrzenia medycznego. 

Fundacja ORLEN - DAR SERCA - powołana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. - została zarejestrowana 20 sierpnia 2001 roku. 
Środki otrzymywane przez Fundację z PKN ORLEN S.A. są one przeznaczane na cele określone w Statucie Fundacji bezpośrednio osobom, które znalazły się w potrzebie lub za pośrednictwem innych organizacji pozarządowych, społecznych, samorządowych, itp. 
W trakcie dotychczasowej działalności Fundacja wspierała głównie osoby chore, żyjące w ubóstwie oraz wymagające opieki. 

W kręgu zainteresowania Fundacji były i są przede wszystkim dzieci, zwłaszcza dzieci pozbawione naturalnej opieki rodzicielskiej. Dlatego Fundacja od swego powstania przeznacza znaczne środki na pomoc i rozwój najkorzystniejszej formy rodzicielstwa zastępczego, jaką są rodzinne domy dziecka. Fundacja organizuje i finansuje letni wypoczynek dla rodzinnych domów dziecka, pomaga im w bieżących potrzebach, a także stara się o nich pamiętać w okresie świąteczno-noworocznym. 

Pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin, przejawia się w rozwijanym, szczególnie w ostatnim okresie, systemie stypendialnym. Fundacja daje szansę wielu młodym osobom, zwłaszcza ze środowisk wiejskich, na samorealizację, na lepsze jutro. 

Tak w przeszłości, jak i obecnie, Fundacja realizuje cele edukacyjne poprzez inspirację i popieranie programów związanych z bezpieczeństwem dzieci, m.in. w drodze do, i ze szkoły. Wspiera też działalność edukacyjną innych organizacji. 

Bardzo ważnym fragmentem działań Fundacji - w całym okresie jej istnienia - są działania na rzecz chorych, a przede wszystkim chorych dzieci. To właśnie na ich potrzeby, tych doświadczonych okrutnie przez los osób, Zarząd Fundacji najczęściej przyznaje darowizny. Fundacja często pomaga też szpitalom, hospicjom, organizacjom działającym na rzecz dzieci chorych, wymagających rehabilitacji, przyznając im darowizny na cele leczenia i rehabilitacji dzieci.

W miarę możliwości i zgłaszanych potrzeb, Fundacja wspiera działania związane z dziedzictwem kulturalnym oraz krzewieniem tradycji narodowej. Wyrazem realizacji tego ważnego celu statutowego jest udział w renowacji zabytków, finansowanie wycieczek szkolnych do miejsc ważnych dla historii Polski, uroczystości rocznicowych, upamiętnianie osób, które zapisały się dobrze w historii naszego narodu i świata. 
 ​​