Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Działalność fundacji w latach 2001-2006

10-04-2007  Informacja prasowa

W marcu 2007 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. W związku z tym dokonane zostały zmiany w Staucie Fundaji dostosowujące jej zakres działania do wymogów opp.
Do tego czasu, a więc w latach 2001 - 2006, zgodnie z § 10 Statutu, Fundacja podejmowała, prowadziła i popierała inicjatywy charytatywne na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki.

W początkowym okresie działania, Fundacja skoncentrowała się na pomocy rodzinnym domom dziecka. W 2002 roku 46% wydatków Fundacji stanowiły dotacje i projekty skierowane do rodzinnych domów dziecka.

W kolejnych latach cel ten został utrzymany, tyle że wraz ze wzrostem dotacji dla Fundacji, udział pomocy dla RDD w budżecie Fundacji był znacznie mniejszy.

W 2001 roku Fundacja zorganizowała i sfinansowała dwie imprezy dla RDD. Były to:
  • festyn dla ok. 1000 dzieci wraz z opiekunami zorganizowany 31 sierpnia 2001 r. w Płocku pod hasłem "pożegnanie lata",
  • spotkanie świąteczne dla wychowawców z rodzinnych domów dziecka, które odbyło się w dniu 17 grudnia. Opiekunowie i wychowawcy ze 170 rodzinnych domów dziecka mieli okazję poznać się, wymienić poglądy na wszelkie tematy oraz określić potrzeby.
W 2002 roku powtórzono pierwszą imprezę - "pożegnanie lata" - w trzech terminach i w trzech miejscach: 28 sierpnia w skansenie - muzeum przemysłu naftowego w miejscowości Bóbrka k. Krosna, 30 sierpnia w ZOO - Safari w Świerkocinie niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego oraz 1 września w Jorze Wielkiej k. Mikołajek. W spotkaniach wzięło udział łącznie ok. 1 300 dzieci i opiekunów ze 130 RDD.

Spotkanie mikołajkowe, zorganizowane 7 grudnia 2002 roku w Centrum Edukacji w Płocku, zgromadziło ok. 500 dzieci i ok. 100 opiekunów.

W 2003 roku, obok podobnych spotkań, zorganizowano i sfinansowano pierwszy letni wypoczynek dla dzieci i opiekunów z rodzinnych domów dziecka w Jorze Wielkiej k. Mikołajek.
Wypoczynek w Jorze Wielkiej był powtórzony także w trzech kolejnych latach.

Latem 2005 r., w ramach pięciu 10-dniowych turnusów, w Jorze Wielkiej wypoczywały 244 osoby; dzieci i opiekunowie z RDD. W 2006 r. zorganizowanych zostało sześć turnusów dla 260 dzieci i opiekunów. W obydwu latach, PKN ORLEN S.A. oraz Fundacja zorganizowały konkurs na kartkę świąteczno-noworoczną wśród dzieci z rodzinnych domów dziecka. W 2005 r. nadesłano ponad 800 prac a w 2006 prawie 950 (z 92 rodzinnych domów dziecka), z których za każdym razem wybrana została jedna, jako kartka PKN ORLEN S.A. oraz spółek Grupy Kapitałowej. Ogłoszenie wyników konkursu, z wręczeniem licznych nagród dla autorów wyróżnionych kartek odbyło się 6 grudnia w Płocku i było połączone z imprezą mikołajkową. Udział wzięło ok. 300 dzieci wraz z opiekunami w 2005 r. i ok. 400 - w 2006 r.

Ponadto, pomoc rodzinnym domom dziecka była udzielana w formie darowizn, na ważne potrzeby wskazywane przez zainteresowanych. W 2005 roku z tej formy pomocy skorzystało 19 rodzinnych domów dziecka, w 2006 - 30. W 2006 r. Fundacja sfinansowała wydanie książki "Odzyskane domy rodzinne. Czwarte podsumowanie doświadczeń rodzinnych domów dziecka w Polsce" oraz była, wraz z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora, współorganizatorem konferencji naukowej poświęconej rodzinnym domom dziecka.

W ramach programu "Pierwsza pomoc" w połowie 2004 r. 11 stacji paliw PKN ORLEN zostało wyposażonych w automatyczne defibrylatory. Zostały też przeszkolone załogi stacji w zakresie używania tego sprzętu. Po roku okazało się, że w większości stacji nie ma już osób przeszkolonych, zmieniły one pracę, a równocześnie ciągle nie ma jasnych przepisów dotyczących używania tego rodzaju sprzętu przez osoby nie mające odpowiedniego wykształcenia lub uprawnień.

Ponieważ liczne organizacje działające w obszarze ratownictwa (jednostki WOPR, GOPR, Maltańskiej Służby Medycznej, straży pożarnej, itp.) ciągle zwracały się do Fundacji o pomoc w zakupie defibrylatorów, Zarząd Fundacji, w porozumieniu z odpowiednimi służbami PKN ORLEN S.A., postanowił wycofać defibrylatory ze stacji paliw i przekazać je wyspecjalizowanym służbom ratownictwa.

W trosce o bezpieczeństwo i komfort najmłodszych użytkowników dróg, Fundacja Orlen-Dar Serca, w ramach programu "Dziecko na stacji", wyposażyła ponad 40 stacji paliw w przewijaki dla niemowląt oraz w 9 wybudowała place zabaw.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze, w szczególności bezpieczeństwa dzieci szkolnych, które pokonują często duże odległości w drodze do szkoły wzdłuż ruchliwych tras komunikacyjnych, była motywacją do licznych działań. W latach 2003 i 2004 Fundacja, w porozumieniu z lokalnymi samorządami oraz odpowiednimi dysponentami dróg, sfinansowała budowę bezpiecznych przejść dla pieszych w miejscowościach: Łapanów, Tarczyn, Subkowy, Sworożyn oraz Słupno. Przejścia te są położone w pobliżu szkół i innych placówek, w których często przebywają dzieci i młodzież.

W 2005 r. Fundacja rozpoczęła współpracę z innymi organizacjami (stowarzyszenia, szkoły, automobilklub, Policja), które inicjują i prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły.

W 2006 r. kontynuowana była pomoc szkołom i przedszkolom realizującym programy edukacyjne na rzecz znajomości zasad ruchu drogowego oraz zachowania się na drodze. Fundacja finansowała nagrody w konkursach, fundowała odblaski, apteczki pierwszej pomocy, itp. Fundacja była też partnerem w akcji "ORLEN - bezpieczne drogi"

W 2005 roku Fundacja nawiązała współpracę z Dziecięcym Centrum Oparzeniowym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Centrum ratuje życie i zdrowie dzieci z całej Polski, które uległy poważnym poparzeniom. W dniach 10-11 grudnia 2005 r. w Krakowie utworzono "Strefę Gorących Serc", opasując szeroką czerwoną szarfą Stare Miasto. Wewnątrz "strefy" trwała kwesta na potrzeby leczenia i rehabilitacji poparzonych dzieci. Kwestowali wolontariusze - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 oraz XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Całą zebraną kwotę (ponad 21 tys. zł) Zarząd Fundacji przekazał na rzecz dzieci leczonych w Centrum Oparzeń Dziecięcych. Na ten sam cel przedstawiciele PKN ORLEN S.A. oraz Fundacji Orlen-Dar Serca przekazali publicznie 11 grudnia 2005 r. symboliczny czek na 200 tys. zł, będący deklaracją przeznaczenia takiej kwoty na pomoc Centrum Oparzeń Dziecięcych i ego małych pacjentów.

W 2006 r. współpraca z Dziecięcym Centrum Oparzeniowym była kontynuowana. W trakcie obchodów Dnia Chemika w Płocku przeprowadzona została publiczna zbiórka pieniędzy na potrzeby dzieci leczonych w Centrum. Ponadto, ze środków Fundacji zakupiony został specjalny respirator oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych przeznaczono na rehabilitację pacjentów Centrum.

Program stypendialny, rozpoczęty w roku szkolnym 2004/2005 przyznaniem 11 stypendiów, został na kolejny rok 2005/2006 znacznie rozszerzony. Stypendia przyznano ponad 130 uczniom i studentom, zaś fundusz stypendialny osiągnie kwotę bliską 500 tys. zł. Stypendia otrzymali, na zasadzie konkursu (wpłynęło ponad 9 tys. wniosków o przyznanie stypendium), zdolni uczniowie i studenci z ubogich rodzin.

W 2006 r. kontynuowano ww. programy stypendialne dla uczniów i studentów oraz stworzono, na rok szkolny 2006/2007, wspólnie z samorządem Gminy Sośnie, odrębny program dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy.
W roku szkolnym/akademickim 2006/2007 Fundacja ma 189 stypendystów.

Fundacja przyznała też stypendium wybitnemu młodemu chemikowi, pracownikowi Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Wojciechowi Grochali, w ramach akcji Polityki "Zostańcie z nami".

Darowizny czynione przez Fundację na rzecz osób fizycznych, organizacji i instytucji, od początku istnienia Fundacji stanowiły znaczącą część jej działalności. Podstawowym kryterium ich przyznawania jest rzeczywista, udokumentowana i sprawdzona, potrzeba związana z jednym z kilku - wymienionych na początku - celów statutowych Fundacji. Darowizny są też formą realizacji niektórych wyodrębnionych działań Fundacji, np. w tej formie realizowana jest pomoc dzieciom leczonym w Centrum Oparzeń Dziecięcych w Krakowie, czy też działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w drodze do szkoły.

W 2005 roku Fundacja, działając w imieniu PKN ORLEN S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej, niosła pomoc najbardziej potrzebującym osobom, organizacjom i instytucjom, przyznając im darowizny finansowe i rzeczowe.

W ten sposób udzielono pomocy około 100 osobom indywidualnym i ponad 200 instytucjom. Darowizny przyznane osobom indywidualnym przeznaczone były przede wszystkim na leczenie i rehabilitację oraz na cele oświatowe. Często pomoc tę kierowano za pośrednictwem zakładów opieki zdrowotnej lub organizacji, które wyspecjalizowały się w realizacji określonych rodzajów pomocy. Były to m.in.:
  • Fundacja Dzieciom Zdążyć z pomocą,
  • Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym i Przewlekle Chorym Dzieciom DAJ SZANSĘ,
  • Fundacja Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieciom z Porażeniem Mózgowym,
  • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia,
  • Stowarzyszenie Rodzin dzieci z Uszkodzeniem Mózgu SPERO,
  • i wiele innych

W 2005 roku Fundacja wspomagała finansowo działalność innych fundacji, stowarzyszeń i instytucji, których cele działania były zbieżne z celami statutowymi Fundacji. Były to, między innymi, szpitale, szkoły, organizacje pozarządowe.

Wsparcie za pośrednictwem Fundacji otrzymały, np.: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku i Szpital Dziecięcy przy ul. Niekłańskiej w Warszawie, Wojewódzki Szpital im. św. Ludwika w Krakowie i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. W działaniach na rzecz dzieci, realizowano cele dotyczące ochrony zdrowia, ale też związane z edukacją, wypoczynkiem i rekreacją, przyznając darowizny na finansowanie wypoczynku organizowanego przez oddziały terenowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, szkoły i inne organizacje. Na cele edukacyjne przekazywane były darowizny indywidualne lub poprzez wyspecjalizowane organizacje, takie jak: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, czy Fundacja ABCXXI ("Cała Polska czyta dzieciom").

W 2006 r. Fundacja przekazała potrzebującym oraz organizacjom i instytucjom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji ponad 330 darowizn. Większość z nich przeznaczonych było na cele związane z ochroną zdrowia, rehabilitacją i rekreacją. Podobnie jak w roku poprzednim, darowizny te przekazywane były na konkretne potrzeby, leczenie i rehabilitację konkretnych osób, w większości dzieci. Pozostałe darowizny przekazano na cele edukacyjne oraz ochronę dziedzictwa narodowego.

Informacje o przyznanych darowiznach publikowane są na stronie internetowej Fundacji.